SUBVENCIÓN AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA

Apertura do Prazo de Solictude de Subvencións

A Xunta de Galicia aprobou as bases reguladoras da concesión de subvencións a proxectos de aforro e eficiencia enerxética e convocar a todos aqueles interesados en solicitalas en función do establecido nas bases reguladoras. O prazo de presentación das solicitudes finalizará o 11 de febreiro.

As axudas para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas do sector industrial e servizos (agás as pymes cuxa actividade sexa a transformación de produtos da pesca e da acuicultura) obxeto destas bases están suxeitas as condicións que se establecen no capítulo I do Regramento (UE) 651/2014 da Comisión, do 17 de xunio de 2014 e o procedemento administrativo para a concesión de subvencións será o de concurrencia competitiva.

Proxectos de Aforro e Eficiencia Enerxética Subvencionables

» Sustitución ou mellora de equipos e instalacións consumidoras de enerxía do proceso produtivo.

» A renovación ou mellora de equipos de instalacións existentes de producción de ca­lor e frío.

» A mellora da eficiencia enerxética das instalacións de iluminación.

» Novas instalacións de coxeración y de xeración.

» Outras instalacións que inclúan aforro enerxético (20%).

» Imprantación de medidas de contabilización, monitorización e telexestión do consumo de enerxía asociadas as actuacións de aforro.

Comments are closed.

Post Navigation