SUBVENCIÓNS ENERXÍAS RENOVABLES 2.019

DEXO mantén o seu compromiso coas enerxías renovables, participando un ano máis, como entidade colaboradora do INEGA no Programa de Proxectos de Biomasa”, que permite subvencionar unha parte significativa da inversión.

Estas axudas están orientadas a persoas físicas, comunidades ou mancomunidades de veciños, propietarios dun inmoble e agrupacións de persoas físicas ou privadas. O prazo para a presentación de solicitudes será do 29 de Xaneiro ata o 28 de Febreiro de 2019.

DEXO realiza os estudos técnicos, a valoración económica, a solicitude e tramitación das subvencións, e a instalación.

As caldeiras de biomasa utilizan combustibles naturais (pellets de madeira, leña, osos de oliva, residuos forestais, cascas de froitos secos, etc.) na xeración de enerxía térmica para calefacción e ACS. Por iso, son consideradas as caldeiras máis ecolóxicas do mercado.

Pásate a Biomasa con nós.

SUBVENCIÓN AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA

Apertura do Prazo de Solictude de Subvencións

A Xunta de Galicia aprobou as bases reguladoras da concesión de subvencións a proxectos de aforro e eficiencia enerxética e convocar a todos aqueles interesados en solicitalas en función do establecido nas bases reguladoras. O prazo de presentación das solicitudes finalizará o 11 de febreiro.

As axudas para proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas empresas do sector industrial e servizos (agás as pymes cuxa actividade sexa a transformación de produtos da pesca e da acuicultura) obxeto destas bases están suxeitas as condicións que se establecen no capítulo I do Regramento (UE) 651/2014 da Comisión, do 17 de xunio de 2014 e o procedemento administrativo para a concesión de subvencións será o de concurrencia competitiva.

Proxectos de Aforro e Eficiencia Enerxética Subvencionables

» Sustitución ou mellora de equipos e instalacións consumidoras de enerxía do proceso produtivo.

» A renovación ou mellora de equipos de instalacións existentes de producción de ca­lor e frío.

» A mellora da eficiencia enerxética das instalacións de iluminación.

» Novas instalacións de coxeración y de xeración.

» Outras instalacións que inclúan aforro enerxético (20%).

» Imprantación de medidas de contabilización, monitorización e telexestión do consumo de enerxía asociadas as actuacións de aforro.

INSTALACIÓN DE CALDEIRAS DE BIOMASA SUBVENCIONADAS 2017

DEXO mantén o seu compromiso coas enerxías renovables, participando un ano máis, como entidade colaboradora do INEGA no Programa de Instalación de Caldeiras de Biomasa”, que permite subvencionar unha parte significativa da inversión.

Estas axudas están orientadas a persoas físicas, comunidades ou mancomunidades de veciños, propietarios dun inmoble e agrupacións de persoas físicas ou privadas. O prazo para a presentación de solicitudes será do 24 de Marzo ata o 23 de Abril de 2017.

DEXO realiza os estudos técnicos, a valoración económica, a solicitude e tramitación das subvencións, e a instalación.

As caldeiras de biomasa utilizan combustibles naturais (pellets de madeira, leña, osos de oliva, residuos forestais, cascas de froitos secos, etc.) na xeración de enerxía térmica para calefacción e ACS. Por iso, son consideradas as caldeiras máis ecolóxicas do mercado.

Pásate a Biomasa con nós.

CONVOCATORIA 2016: SUBVENCIÓNS AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA

Publicación por parte do INEGA da convocatoria de subvencións para empresas e autónomos en aforro e eficiencia enerxética para o ano 2.016.

www.inega.es

bannerPRX2016_cas.jpg_2087959231

Os conceptos subvencionables son os seguintes:

– Auditorías enerxéticas integrales.

– Mobilidade con combustibles alternativos. Adquisición de novos vehículos ou transformación dos existentes.

– Implantación de sistemas de xestión enerxética certificados conforme a Norma ISO 50.001.

– Proxectos de aforro e eficiencia enerxética no sector industria e servizos.

– Inversións en sustitución ou mellora de equipos e instalacións consumidoras de enerxía do proceso productivo ou sistemas auxiliares.

– Mellora de instalacións de iluminación en centros productivos do sector industrial.

– Implantación de sistemas de contabilización/telexestión de consumo de enerxía asociados a outras actuacións de aforro enerxético.

– Proxectos de instalacións fotovoltaicas, solares térmicas e bombas de calor que contribuan a aumentar a eficiencia enerxética das empresas.

A inversión mínima para que a actuación sea subvencionable será de 10.000 euros, que se reduce a 6.000 euros no caso de auditorías enerxéticas. Cada solicitud comprenderá unha única actuación ou varias actuacións homoxéneas a executar no mesmo emplazamento. Cada empresa pode presentar tantas solicitudes como desexe.

CONVOCATORIA 2016: SUBVENCIÓNS ENERXÍAS RENOVABLES

O INEGA publicou a convocatoria de subvencións para particulares e empresas en actuacións e proxectos de enerxías renovables para o ano 2.016.

www.inega.es

bannerRenovables2016.jpg_677721420

Estas subvencións están destinadas a actuacións e proxectos de enerxías renovables que utilicen enerxía geotérmica, aerotérmica ou solar térmica. A inversión mínima para que a actuación sexa subvencionable será de 3.000 euros.